Schoolbestuur

Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO) van 14 juli 1998 regelt de structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het BDGO legt de bestuursbevoegdheden voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vast op drie niveaus:

De school

Op dit niveau is de directeur de centrale figuur. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding over de school en heeft ook een adviserende stem in de schoolraad.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid, alsook informatierecht, over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden, maar geen beslissingsbevoegdheid. Een schoolraad telt 10 leden + de schooldirectie:

  • 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders;
  • 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel;
  • 2 leden aangewezen door de leerlingenraad of rechtstreeks verkozen door en uit de leerlingen;
  • 2 leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus.

De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de verkozen ouders of verkozen gecoöpteerde leden.

De scholengroep

Onze school behoort tot

  • GO! Scholengroep Antwerpen 
    Thonetlaan 106A 
    2050 Antwerpen

De scholengroep heeft de bevoegdheid van inrichtende macht en heeft beslissingsbevoegdheid. Hij wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

De algemeen directeur, mevrouw Danielle Van Ast, staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep. Deze mandaatfunctie wordt toegewezen aan een van de schooldirecteurs uit de scholengroep.

De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid. De raad van bestuur telt 9 leden. De algemeen directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.

De Raad van het GO!

De bevoegdheden op het centrale niveau worden namens de Vlaamse Gemeenschap uitgeoefend door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. Het gaat hier om het bewaken van de grondwettelijke waarborgen inzake de vrije keuze, het bewaken van de taken van de openbare dienst, de algemene kwaliteitszorg, de ondersteuning van de scholen en de scholengroepen en de toewijzing van de middelen voor investeringen en grote infrastructuurwerken.

De afgevaardigd bestuurder, Koen Pelleriaux, staat namens de raad van het gemeenschapsonderwijs in voor het dagelijkse beheer en beleid. Samen met de centrale administratie werkt zij beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend. De afgevaardigd bestuurder heeft een raadgevende stem in de raad van het gemeenschapsonderwijs.